Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij hechten veel belang aan jouw privacy. Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring laten we je weten hoe we met jouw gegevens omgaan en welke rechten jij hebt. De door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Workforce Solution (KvK nr: 78241057), gevestigd aan 7823GG Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://workforce-solution.nl

info@workforce-solution.nl

+31(0)85  303 2895

Van wie verzamelen wij gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van onze websitebezoekers, van (potentiële) kandidaten, professionals, ZZP-ers, medewerkers van onze leveranciers, onderaannemers, (potentiële) opdrachtgevers en andere geïnteresseerden.

Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat jij je inschrijft via onze website of wanneer jij je op een andere wijze aanmeldt voor bemiddeling, bijvoorbeeld door het toezenden van jouw CV, of een andere dienstverlening van Workforce Solution. We kunnen jouw gegevens ook verzamelen als jij deze hebt geplaatst op publieke middelen zoals LinkedIn of een jobboard, zodat wij jou kunnen benaderen of jij geïnteresseerd bent in bemiddeling via ons. Daarnaast verwerken wij jouw gegevens op het moment dat jij een contactpersoon bent van onze (potentiele) zakelijke relatie.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

 • Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Wij verzamelen persoonsgegevens:
 • om te zoeken naar geschikte kandidaten;
 • om te kunnen bemiddelen tussen kandidaten, professionals, ZZP-ers en (potentiële) opdrachtgevers;
 • om dienstverlening aan nieuwe opdrachtgevers te kunnen aanbieden;
 • om met opdrachtgevers overeenkomsten en met ZZP-ers overeenkomsten van opdracht te kunnen sluiten en aan die overeenkomsten uitvoering te geven;
 • om waar nodig te kunnen voorzien in persoonlijke ontwikkeling al dan niet via aanvullende opleidingen en (bij-)scholing;
 • ten behoeve van ondersteuning van de bedrijfsvoering van Workforce Solution;
 • ten behoeve van managementinformatie voor kwaliteitsbewaking (waaronder audits, certificering en accountantscontrole), besturing, beleidsontwikkeling, bedrijfsveiligheid en verbetering van de bedrijfsprocessen van Workforce Solution;
 • om de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • om geïnteresseerden op de hoogte te brengen c.q. houden van interessante diensten van Workforce Solution (waaronder de nieuwsbrief en/of reclamefolder).

In het geval wij jouw gegevens voor een geheel ander doel zouden willen gebruiken, dan vragen wij daarvoor uiteraard eerst jouw toestemming.

Welke gegevens verzamelen wij

Bij inschrijving leggen wij de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

naam, NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, beschikbaarheid, CV, opleidingen en vaardigheden, diploma’s, certificaten, werkhistorie, motivatiebrief, mobiliteit, (loon)inschaling, referenties van vorige werkgevers, assessmentrapportage, (sollicitatie)gespreksaantekeningen en voortgangsrapportage van sollicitaties/bemiddeling.

Bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht verwerken wij de volgende gegevens:

bedrijfsnaam, KvK-uittreksel, bankrekeningnummer, vervaldatum ID bewijs en documentnummer, BTW-nummer en verklaring omtrent gedrag.

Van onze (potentiële) zakelijke relaties verwerken wij:

naam, (zakelijke) contactgegevens en functie.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@workforce-solution.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Op welke rechtsgronden verwerken wij jouw gegevens

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met jou, omdat jij jouw toestemming hebt gegeven óf omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (die in overeenstemming is met de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken).

Met welke partijen delen we jouw gegevens

Wij kunnen (jouw) persoonsgegevens delen met onze (potentiële) opdrachtgevers, onderaannemers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of vonnis. Indien hier sprake van is, betreffen dit uiteraard enkel relevante gegevens.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij hanteren naar gelang de situatie de volgende bewaartermijnen:

 • Als jij je bij ons inschrijft of als wij jou benaderen om je bij ons in te schrijven en je gaat hiermee akkoord, dan bewaren wij jouw persoonsgegevens maximaal 2 jaren na ons laatste contact.
 • Als wij jouw persoonsgegevens via externe bronnen (zoals LinkedIn en jobboards) raadplegen, nemen wij binnen maximaal 30 dagen contact met jou op jij geïnteresseerd bent in onze dienstverlening.
 • Als je een contactpersoon van onze zakelijke relatie bent, bewaren wij jouw gegevens zolang je bij onze zakelijke relatie werkt.

Na afloop van de genoemde bewaartermijn, na intrekking van jouw toestemming of naar aanleiding van geslaagd verzoek tot verwijdering van je gegevens, verwijderen wij jouw persoonsgegevens uit onze systemen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Workforce Solution gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw persoonsgegevens

 • om jouw toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken;
 • om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien;
 • om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren/rectificeren;
 • om je persoonsgegevens te verwijderen en/of beperkt te laten verwerken (in bij wet bepaalde gevallen);
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens;
 • op gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens;
 • om een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.

Voor het uitoefenen van jouw rechten kun je contact met ons opnemen via info@workforce-solution.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Workforce Solution neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Met verwerkers en externe partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken zijn wij eveneens overeengekomen dat zij de persoonsgegevens optimaal moeten beveiligen.  

Melding data incident

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@workforce-solution.nl.

Wijzigingen

Indien noodzakelijk kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. De meest actuele verklaring staat op onze website. De tekst is voor het laatst aangepast op 19 september 2020.

Contact

Workforce Solution

Labor Connection Agency

 

info@workforce-sotution.nl

jobs@workforce-solution.nl

+31 (0) 85  303 2895